Etusivu > Uutiset > Miksi kiinnostua standardoinnista jo opiskelijana?

Miksi kiinnostua standardoinnista jo opiskelijana?

1. Ole hyvä ja esittele itsesi. Miksi ja miten olet mukana standardoinnissa?

Nimeni on Jovana Nikolić, olen 31-vuotias ja kotoisin Serbiasta. Olen suorittanut maisterin tutkinnon Kragujevacin yliopiston taloustieteiden tiedekunnasta ja opiskelen tohtoriksi teknillisessä tiedekunnassa. Samanaikaisesti olen ollut töissä yksityisellä sektorilla.

Motiivini osallistua standardointiin ovat olleet koulutus, uramahdollisuudet ja aito kiinnostus alaan. Yhdessä työpaikoistani minut koulutettiin ensimmäistä kertaa mukaan joidenkin ISO-standardien käyttöönottoon, mutta minulla ei ollut paljon tietoa ISO:sta eikä kansainvälisten standardien kehittämisestä.

Sitten ISS, Serbian standardointi-instituutti, nimesi minut Serbian edustajaksi ISINEG:iin. Se on uuden sukupolven kansainvälinen standardointi-instituutti: se kokoaa opiskelijoita kaikkialta maailmasta esitelläkseen heille standardien maailman. Monet eri maista tulevat opiskelijat osallistuvat näihin työpajoihin ja perustavat erilaisia opiskelijoiden teknisiä komiteoita.

Tällä hetkellä ensimmäinen opiskelijatekninen komitea (TC), ISINEG/TC 1 Ilmastonmuutos, on aktiivisin. Tämän TC:n sihteeristöä pitää ISS. Minut nimettiin sen komitean päälliköksi. Lisäksi olen TC 1 Ilmastonmuutos komitean päällikkö ja sen työryhmän 6 "Ruokahävikin hallinta" koollekutsuja.

2. Olet tohtoriopiskelija. Voisitko kertoa, mitä tutkit ja kuinka standardointi liittyy tutkimusaiheeseesi?

Aihealue on Industrial Engineering and Engineering Management. Olen tehnyt laajaa tutkimusta Leanista ja sen työkaluista sekä siitä, kuinka prosessin optimointi vaikuttaa yrityksen toiminnan parantamiseen.

Nyt tutkimukseni keskittyy laatujohtajien ja laadun parissa työskentelevien henkilöiden tiedolliseen pätevyyteen Teollisuus 4.0:ssa. Yksi työni keskeisistä osista on tarkastella, miten tämäntyyppiset pätevyydet ja standardoinnin prosessi risteävät. Olen myös julkaissut ja esitellyt useita artikkeleita laadusta ja liiketoiminnan erinomaisuudesta konferensseissa.

3. Vuosi 2023 on Euroopan taitojen vuosi. Mitkä erityiset taidot mielestäsi standardoinnissa työskenteleminen on antanut nykyiselle ja tulevalle urallesi?

Ensinnäkin osallistuminen ISINEG:n toimintaan on auttanut minua merkittävästi parantamaan taitojani. Paitsi että olen lisännyt tietämystäni standardeista ja standardoinnista, olen voinut myös parantaa tietojani ja taitojani johtamalla kansainvälisiä kokouksia. Minulla oli mahdollisuus johtaa onnistuneesti kolmea opiskelijatyöryhmän kokousta ja kehittää yksi opiskelijastandardi liittyen ruokajätteen hallinnan vaatimuksiin. Olen myös oppinut käymään keskusteluja ja neuvottelemaan kokousten aikana.

Toiseksi yksityisellä sektorilla työskennellessä vankka tietopohja on olennaista, koska se takaa perehtyneisyyden asiaankuuluvalle alalle ja mahdollistaa standardien pitämisen ajan tasalla sidosryhmien tarpeiden mukaan.
Yhteenvetona koen, että standardoinnissa työskentely on rikastuttanut taitojani, tehden minusta monipuolisemman ja sopeutuvamman ammattilaisen.

4. Serbia on nuorin CEN ja CENELEC jäsen. Mitkä ovat Serbian ja serbialaisten yritysten edut osallistua Euroopan ja kansainväliseen standardointiin?

Osallistuminen Euroopan ja kansainväliseen standardointiin tuo Serbian maalle monia etuja: laajentunut markkinoille pääsy, parantunut kilpailukyky, innovaatiomahdollisuudet, riskien vähentäminen, säännöstön yhdenmukaistaminen, kansainvälinen tunnustus, yhteistyö ja kansallisen kehityksen edistäminen. Tämä osallistuminen toimii katalyyttinä Serbian taloudelliselle kasvulle ja serbialaisten yritysten integraatiolle globaalille markkinalle.

Lisäksi osallistuminen Euroopan ja kansainväliseen standardointiin tarjoaa serbialaisille yrityksille oivalluksia viimeisimmistä teollisuuden suuntauksista ja teknologisista edistysaskeleista. Tämä altistuminen edistää innovaatiota ja auttaa yrityksiä pysymään eturintamassa omilla sektoreillaan.

5. Katsotko standardoinnin olevan roolissa vastatessaan suuriin haasteisiin, kuten digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen?

Standardointi on keskeisessä roolissa vastattaessa kriittisiin haasteisiin, kuten digitaaliseen siirtymään ja ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi digitaalisuuden osalta se takaa yhteen toimivuuden ja kyberturvallisuuden digitaalisessa ympäristössä, luoden perustan teknologiselle innovaatiolle, tietosuojalle ja tehokkaalle energiankäytölle.

Lisäksi ilmastonmuutoksen torjumisessa standardit edistävät energiatehokkuutta, helpottavat uusiutuvien energialähteiden integrointia ja tarjoavat ohjeita ympäristövaikutusten arvioinnille ja hiilipäästöjen vähentämiselle.

Yhteiskunnan luottaessa yhä enenevässä määrin digitaalisiin teknologioihin ja kamppaillessa ympäristöhuolien kanssa, standardointi pysyy korvaamattomana työkaluna kestävyyden, turvallisuuden ja edistyksen edistämisessä.

6. Kokemuksesi perusteella, mikä on lisäarvo osallistumisesta standardointiin?

Opiskelijoiden aloitteet standardoinnissa merkityksellisiä yhteyksiä yksilöiden välillä. Kokemukseni ISINEG:ssa on ollut uskomaton mahdollisuus oppia ja kasvaa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.

Osallistuminen standardoinnin työhön tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden parantaa ymmärrystään siitä, kuinka standardeja otetaan käyttöön ja sovelletaan käytäntöön. Lisäksi se toimii väylänä pysyä ajan tasalla globaaleista suuntauksista standardien alueella ja standardoinnin prosessista laajasti.

Tästä syystä uskon, että mukana oleminen standardointitoiminnoissa on erittäin hyödyllistä nuorille. Paitsi että he voivat oppia standardeista ja standardoinnista, he voivat myös oppia johtamaan kansainvälisiä kokouksia ja tärkeitä neuvottelutaitoja. Mutta he voivat myös saada erittäin hyviä ystäviä eri maista, mikä antaa heille hyvän mahdollisuuden tutustua eri kulttuureihin.

7. Mitä tulisi tehdä nuorten osallistumisen lisäämiseksi standardointiin?

Antakaa minun käyttää kokemustani ISINEG:stä esimerkkinä. Tarvitsemme edelleen lisää opiskelijoita liittymään standardoinnin työhön: tällä hetkellä meillä on 13 opiskelijaa 13 maasta työryhmien kokoonkutsujina ja paljon opiskelijoita jäseninä. Tämä ei ole kuitenkaan ole riittävää monien ilmastonmuutokseenliittyvien standardien kehittämiseksi.

Jotta nuoret voitaisiin sitouttaa tehokkaasti, on olennaista lisätä tietoisuutta standardoinnin merkityksestä, integroida se koulutukseen, tarjota koulutus- ja mentorointiohjelmia, perustaa erityisiä nuorisofoorumeita, helpottaa verkostoitumismahdollisuuksia, tunnustaa heidän panoksensa ja hyödyntää digitaalisia alustoja osallistumiseen. Nuorten ammattilaisten tulisi inspiroitua näkemään roolinsa standardoinnissa väylänä innovaatiolle ja positiiviselle vaikutukselle liiketoimintaan ja yhteiskuntaan.

---
Vihreä ja digitaalinen siirtymä avaa uusia mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle ja kansalaisille nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa. Mutta onko Euroopalla mitä tarvitaan? Miten voimme varmistaa, että sillä on tarvittavat taidot ja työvoima pysyäkseen kilpailukykyisenä maailmantaloudessa? Ja mikä on standardoinnin rooli?

Euroopan taitojen vuoden kunniaksi toteutamme erityiskampanjaa: sarjan haastatteluja nuorista standardointiammattilaisista, asiantuntijoista ja liike-elämän johtajista eri taustoista koko vuoden ajan tutkitaan innovaation, taitojen ja standardoinnin vuorovaikutusta joissakin Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta tärkeimmissä sektoreissa.
---